x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

نویسندگان، پژوهشگران و ویراستاران گروه مطالعاتی ذکری بنا به سفارش سازمان‌ها و اشخاص در موضوعات عمومی و تخصصی علوم انسانی و معارف اسلامی اقدام به تولید و تنظیم محصولات مختلف نموده‌اند. نگارش طرح‌ها، تأمین محتوا و تولید پرده‌نگارهای تخصصی، دفترک‌ها و... بخشی از این موارد است.

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.