x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

یادداشت و تابلونوشت

نویسندگان و ویراستاران گروه مطالعاتی ذکری در موضوعات عمومی و تخصصی علوم انسانی و معارف اسلامی اقدام به تألیف و تنظیم یادداشت‌ها و نیز ویراستاری مجموعه یادداشت‌ها می‌نمایند. تابلونوشت‌های مسجدنما و مدرسه‌نما بخشی از فعالیت مستمر هفتگی این گروه است که از سال ۱۳۹۳ بدون وقفه ادامه داشته است.

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.