x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

آسیبهای اخلاقی در فضای مجازی بسیارند. خانواده ها و افراد جامعه ما ناخواسته و ندانسته درگیر آسیبها و بحرانهایی در فضای مجازی شده اند که تشنه راهکارهای موثر برای برون رفت از آنها هستند. راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا که بتواند راهی به روشنایی باز کند. این پرده نگار تلاش میکند تا راهکارهای موثری را بیان کند که با آنها میتوان بن بستهای بحرانها و مفاسد فضای مجازی را باز کرد.

سرفصلهای پرده نگار

 

´راهکارهای عمومی مبارزه با مفاسد اخلاقی در فضای مجازی

´راهکارهای اختصاصی مبارزه با مفاسد اخلاقی در فضای مجازی

  1. ´مبارزه با فساد هرزه نگاری و پورنوگرافی
  2. ´مبارزه با فساد تولید و پخش شایعه و دروغ
  3. ´مبارزه با فساد ارتباط با نامحرم
  4. ´مبارزه با فساد نقض مالکیت شخصی
  5. ´مبارزه با فساد اعتیاد اینترنتی

راهکارهای مبارزه با فسادهای اخلاقی در فضای مجازی ویژه تدریس

به سفارش: 

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.