x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

جنگ نرم از مفاهیمی است که در دنیای پسا رسانه وارد ادبیات جهان شده است. جنگی که در آن نه خونی ریخته میشود و لشکری جابجا میشود. تنها انبوهی از پیامها و مفاهیم از نقطه صدور به نقطه ماموریت میروند تا اقناع سازی کنند. اقناع سازی اصلی ماموریت سربازان جنگ نرم است. این پرده نگار تلاش میکند تبیینی عمومی و همه‌فهم از جنگ نرم و نحوه شکل گیری آن در جامعه اسلامی ایران ارائه نماید.

سرفصلهای پرده نگار

جنگ نرم یعنی چه؟

جنگ نرم در کلام ولیّ

مهمترین اهداف جنگ نرم

حمله به فرهنگ اسلامی

برتری جویی فرهنگی

تاکتیکهای برتری جویی

معیارسازی در حوزه فرهنگ

ناکارآمد نشان دادن نظام سیاسی

ایجاد یاس عمومی

خطرات امنیتی و جاسوسی فضای مجازی

تغییر سبک زندگی با فضای مجازی

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.