x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

جنگ نرم ابزارها و تکنیکهایی دارد که شناخت و شناساندن آن لازمه موفقیت در آن جنگ است. بدون شناخت دقیق تکنیکهای جنگ نرم، هرگونه راهبردنگاری برای مقابله با آن ابتر خواهد بود. این پرده نگار تلاش میکند مهمترین تاکتیک های رسانه ای جنگ نرم را بحث و بررسی کند.

تاكتيك‏هاي جنگ نرم

 1. برچسب زدن
 2. لطيف کردن
 3. انتقال
 4.  تصديق
 5. شايعه
 6. كلي‏گويي
 7.  پاره حقيقت‏گويي
 8. انسانيت‏زدايي و اهريمن‏سازي
 9. ارائه پيشگويي‏هاي فاجعه‏آميز
 10. جاذبه هاي جنسي
 11. ايجاد تفرقه و تضاد
 12. ترور شخصيت
 13. تكرار
 14. توسل به ترس و ايجاد رعب
 15. مبالغه
 16. مغالطه

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.