x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

نویسندگان

علی کرمی

او در زمره افرادی است که پزشکی را رها کرده و خود را به آغوش گرم هنر و سینما سپرده است. 

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.