x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

مترو

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران
عمده همکاری ما با این مجموعه، مربوط به فضاسازی مناسبتی و بیلبوردها و استندهایی است که در مناسبت‌های مختلف در فضاهای مترو به نمایش در می‌آید.

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.