x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

کارگروه کتاب بهتر

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

کارگروه کتاب بهتر زیرمجموعه فرهنگ بهتر در محور رسانه بهتر است. حمید درویشی شاهکلائی مدیریت این کارگروه را برعهده دارد.

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.